Instagram игра

Период на участие:

Периодът за участие в Онлайн играта в Instagram профила на TEODOR.FASHION е от 02.04.2019 до 30.04.2019 в 11:59ч.

Организатори:

1.1. Фирма „ТЕОДОР“ ЕООД, гр. Плевен. 
1.2. Играта е валидна само за INSTAGRAM профила @teodor.fashion. FacebookInc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от FacebookInc.

2. Право на участие

2.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на следните условия:
2.2. В периода на участие се регистрира или съответно има валидна регистрация в INSTAGRAM;
2.3. Е или стане последовател (като натисне бутона „последване“) на официалната INSTAGRAM страница;
@teodor.fashion
2.4. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт и/или услуга, предлагани от Организатора, или предоставянето на какъвто и да е залог;
2.5. В Играта нямат право да участват:
-          Малолетни и непълнолетни лица, както и такива, поставени под пълно или ограничено запрещение;
-          Служители на Организатора, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца);
-          Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила;

3. Механизъм за участие в играта

За да се регистрира и да участва в Играта, Участникът трябва да:
3.1. Да влезе в профила на TEODOR и да последва страницата в INSTAGRAM;
3.2. Регистрирайки се за участие в играта, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организаторите, включително всяко тълкуване на Правилата;
3.3. Печелившите участници носят отговорност за всички разходи във връзка с Наградите, включително за деклариране на Наградите и заплащане на данъци /ако такива се дължат.

4. Награди:

Наградата в настоящата Игра е 1 (един) брой риза с флорален десен в модел и размер по избор;

5. Определяне на печелившите участници. Получаване на наградите.

5.1. Печелившият участник ще бъде изтеглен на случаен принцип от ръководството на „ТЕОДОР“ ЕООД;
5.2. Името на печелившия ще бъде обявено на официалната INSTAGRAM страница на TEODOR на: @teodor.fashion и на лично съобщение на печелившия участник;
5.3. Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившият участник няма право да преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получи Наградата;
5.4. Печелившият участник следва да изпрати три имена и телефонен номер за връзка на електронен адрес: teodor@teodor.bg
5.5. Наградите ще бъдат връчени на печелившите участници от Организаторите, на определени от Организаторите място, ден и час. 
 

6. Ограничения на отговорността

6.1.   Организаторите не носят отговорност за: дублиране на INSTAGRAM профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или INSTAGRAM платформата; други форсмажорни обстоятелства;
6.2.   Организаторите не отговарят: а) в случай, че Наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградите или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Наградата да бъде предоставена, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;
6.3.   Организаторите не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предоставят Наградите, в случай, че регистрацията на даден участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация;
6.4.   Организаторите не носят отговорност за липсващи или загубени регистрации във INSTAGRAM;
6.5.   Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само - злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на участниците;
6.6.   Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта в INSTAGRAM страницата на TEODOR. При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на Организаторът, TEODOR има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай TEODOR не е длъжно да мотивира или обяснява дисквалификацията;
6.7.   Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своя INSTAGRAM профил;
6.8. Всеки участник обезщетява изцяло и предпазва Организаторите и техните поделения, филиали, дъщерни дружества, управители, длъжностни лица, служители и представители, всички спонсори на Играта, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането на Играта /наричани заедно "Обезщетените Страни"/ по отношение на всякакви и всички искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства, разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са в резултат на или свързани с:
-          Кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в Играта;
-          Представяне/участие и/или Използването от Обезщетените страни на представяне/участие (и/или на част от такова);
-          Неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби;
-          Неразрешено използване от страна на участник, както е приложимо, на име, образ, глас, работен продукт, търговско наименование (бранд), търговска марка, лого на физическо или юридическо лице;
-          Нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право, предоставено от участник във връзка с Играта;
-          Приемане и/или използване на Наградите;
-          Всяко право или полза, предоставени от участник на Организаторите във връзка с Играта; Небрежност на участник или нарушаване от негова страна на всяко право на интелектуална собственост на трета страна, лична неприкосновеност или друго право.

7. Други условия:

7.1. Настоящите Правила са достъпни на интернет страницата на "http://teodor.bg;
7.2. Организаторите си запазват правото да удължават, отлагат или анулират Играта, както и по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила без уведомление. Измененията и промените в Правилата, включително промяна на Наградите или съответни дати, се извършват с публикуването им на интернет страниците по предходната точка 8.1. и влизат в сила от датата на публикуването им;
7.3. С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от TEODOR за целите на организиране и провеждане на Играта, включително да се предоставят на трети лица ангажирани с организиране на Играта и предоставяне на Наградите;
7.4. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от TEODOR при условията на Закона за защита на личните данни;
7.5. Печелившите участници се съгласяват да участват в последващи Играта рекламни активности, като TEODOR си запазва правото да използва имената и адресите на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне, без печелившите участници да получават допълнително възнаграждение за това;
7.6. С регистрирането си за участие в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на TEODOR правото да публикува имената на спечелилите на официалната INSTAGRAM страница в сайта на www.teodor.bg;

8.       Настоящите Правила влизат в сила от 01.04.2019г;

9.       Обработване на лични данни във връзка с Играта:

9.1. Правно основание на обработването на лични данни от TEODOR:
9.1.1.       Свободно изразеното, конкретно и информирано съгласие на участника служи като правно основание за обработването на лични данни. Съгласието е предоставено въз основа на информацията, посочена в тези Правила, включително в настоящата точка 9;
9.1.2.       Предоставянето на личните данни ще се смята за даване на съгласието на участника за обработване, съхраняване и използване на личните данни;
9.2. Обхват на обработваните от TEODOR лични данни:
9.2.3.       При регистрация, участниците предоставят на TEODOR данните за името от потребителския си профил в социалната мрежаINSTAGRAM. Печелившите участници предоставят на TEODOR също така своите имена (фамилия, бащино и собствено име), пълен адрес, телефонен номер и електронна поща;
9.3.      Цели на обработването на лични данни:
Целите на обработването на лични данни са следните:
9.3.1.       Да се използват личните данни за информиране на печелившите участници;
9.3.2.       Да се направи връзка с печелившите участници с цел предоставяне на Наградата;
9.3.3.       Да се направи връзка с печелившите участници с цел участие в последващи Играта рекламни активности.
9.4.      Продължителност на обработването на лични данни:
9.4.1.       Периодът на обработване на личните данни започва с предоставянето на личните данни;
9.4.2.       Администраторът на лични данни изтрива личните данни в рамките на 10 дни след последния ден на Играта.
9.5.      Друга информация:
9.5.1.       Администраторът на лични данни обработва личните данни съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните актове на Администратора относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита;
9.5.2.       Администраторът на лични данни може да възложи обработването на личните данни „обработващ лични данни" по смисъла на чл. 24 от Закона за защита на личните данни;Участниците могат да поискат информация по отношение на обработването на лични данни, коригирането или изменянето на техните лични данни по всяко време в писмо, адресирано до Администратора на лични данни TEODOR; Участниците могат да възразят пред Администратора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това.
9.6.      Правни спорове:
9.6.1.       Организаторите на Играта не носят отговорност и не следва да бъдат въвличани в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху Наградите, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
9.6.2.       Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организаторите и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.
9.7.      Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.