Политика за поверителност и за бисквитките

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Политиката за защита на личните данни отразява изискванията на Регламент 2016/679 ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент относно защитата на данните” или GDPR), във връзка с обработването на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Настоящата политика за защита на личните данни се отнася до обработването на лични данни на физически лица, които са извършили поръчка на Уебсайта: https://www. teodor.bg/ („Уебсайта“).

Информация за нас

Личните данни на лицата, извършили регистрация в Уебсайта се обработват от „ТЕОДОР“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 114515613 („Ние/Нас“), със седалище и адрес на управление в  гр. София, район Витоша, ул. Българска легия N 31, ет. 4, ап.18.

Какво представляват личните данни?

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Събиране, обработка на лични данни и целите, заради които ги обработваме:

"Обработване" на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Каква необходима информация събираме и защо?

Ние обработваме лични данни за Вас, когато използвате Уебсайта и напрвите поръчка. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целите на изпълнение на поръчката, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не получим данни за Вашата идентификация, не бихме могли да Ви доставим съответната поръчка, респ. не бихме могли да Ви информираме за наши предстоящи събития и кампании. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

 • име и фамилия;
 • ЕГН при издаване на фактура;
 • електронен адрес и адрес за доставка;
 • телефонен номер;
 • данни за транзакция и извършено плащане;
 • история на пазаруването;
 • данни от социални профили, при избиране на опция за регистрация със социален профил през Facebook, Instagram, Google или споделяне на данни от такива профили с нас;
 • IBAN на потребителя – за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.

Когато обработваме данните Ви за целите на директен маркетинг за наши продукти и услуги, ще ни е необходимо Вашето изрично съгласие, освен в случаите, в които рекламните съобщения са свързани със същите или сходни продукти, които вече сте поръчвали на Уебсайта. В последния случай можем да разчитаме на наш законен интерес да Ви изпращаме рекламни съобщения, като по всяко време имате възможност да заявите спиране на тяхното получаване.

Данни при регистрация на клиентски профил

Можете да се регистриране на Уебсайта ни и да създадете клиентски профил. При влизане в клиентския Ви профил имате неограничен достъп до личните си данни, както и възможност за промяната им, когато е необходимо чрез раздела „УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“. В профила ви можете да разглеждате историята на направените от вас поръчки и закупените продукти. Посредством клиентския ви профил можете също така да управлявате изпращането на информационни писма и да създавате т.нар. списък „любими“, в който можете да запазвате любимите си продукти.

При направена поръчка през Уебсайта, обработваме следните лични данни:

 • Данни за идентификация, като име и фамилия, а ако искате издаване на фактура – адрес за фактуриране и ЕГН;
 • Данни за контакт и доставка, като имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер;
 • Данни за IBAN при извършено плащане по банков път;
 • Данни за вход, както и данни от социални профили, при вход чрез социален профил.

 

Данни при упражнено право на отказ или рекламация

В случай на упражнено правно на отказ от онлайн продажна или на рекламация, ние обработваме следните данни за Вас:

 • Данни за идентификация, като три имена и ЕГН;
 • Данни за контакт, като имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер;
 • IBAN за връщане на сума в случай на уважена рекламация или право на отказ.

Данни при абониране за получаване на информационен бюлетин

Можете да се абонирате за получаване на търговски съобщения относно продукти, които се предлагат от Нас. Можете да се откажете от получаването на съобщенията по всяко време посредством линка за отписване, който ще намерите в долната част на всеки имейл, съдържащ такива съобщения. Ако имате клиентски профил, можете да се откажете като маркирате съответното поле в клиентския Ви профил.

 

Целта при обработването на Вашите данни

В повечето случаи личните данни се изискват, за да предоставим нашите услуги или да спазим законово задължение.

Личните данни, които събираме, обработваме най-често за следните цели:

 • За да се свържем с Вас за финализиране на Ваша поръчка, когато сте запазили продукти в количка или сте сложили продукти в количка без да завършите процеса на поръчване и имате регистриран профил в Уебсайта;
 • За да обработим и проследим Вашата поръчка, включително да доставим продукта до посочения от Вас адрес;
 • За да управляваме плащането на Вашата поръчка. Моля да имате предвид, че информацията за плащане (номер на кредитна карта/банкова сметка) не се събират от Нас, а директно от доставчиците на платежни услуги;
 • За управление на всеки контакт с нас относно Вашата поръчка;
 • Създаване на Ваш профил на нашия Уебсайт;
 • Изпращане на персонализирани съобщения за наши услуги или продукти;
 • Издаване на фактура при искане от Ваша страна;
 • Осигуряване на достъп до детайлите и историята на поръчките Ви;
 • Изпълнение на нормативни задължения;
 • Изпращане на маркетинг съобщения;
 • Отговор на Вашите запитвания, оплаквания и др.;
 • Решаване на спорове, свързани с покупка;
 • За статистически цели.

Най-често обработваме личните Ви данни с цел изпълнение на договор за продажба и доставка на стоки, за да можем успешно да обработим поръчката, която сте отправили посредством уебсайта ни и да Ви изпратим Продуктите. Имейл адресът и телефонният Ви номер служат за изпращане на потвърждение на поръчката, потвърждение за получаване на плащането, изпращане на електронна фактура, както и за периодично информиране относно състоянието на поръчката ви и евентуално друга индивидуална комуникация, свързана с конкретната поръчка.

На какво основание обработваме данните Ви?

Обработване на данните въз основа на договор

 • Когато поръчвате продукти през Уебсайта или връщате такива въз основа на упражнено право на отказ от сключен договор от разстояние или предявена рекламация, данните се обработват по силата на сключен договор за продажба и доставка на стоки

 

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие или на база легитимен интерес

 • Когато обработваме данните Ви за целите на директен маркетинг за наши продукти и услуги, ще ни е необходимо Вашето изрично съгласие, в случаите, в които рекламните съобщения не са свързани със същите или сходни продукти, които вече сте поръчвали на Уебсайта.
 • Когато рекламните продукти са свързани със същите или сходни продукти, които вече сте поръчвали, можем да разчитаме на нашия легитимен интерес да изпращаме рекламни съобщения на същите или сходни продукти.

С кого можем да споделяме Вашите данни?

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания. Бихме могли да предоставим Вашите данни на следните категории получатели:

 • Държавни органи/институции, лица с публични функции, регулатори и надзорни органи (в т.ч. НАП, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД и др.), ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за: изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер; при отговор по отправено запитване от страна на надзорен орган, регулатор или друга държавна институция във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.; разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.

Ние използваме трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. Част от тези получатели на лични данни могат да бъдат:

 • Доставчици на платформи за електронен магазин;
 • Куриерски компании и компании за доставка на продукти при поръчка през Уебсайта;
 • Доставчици на услуги за изпращане на маркетинг съобщения, управление и поддръжка на дейността и качеството на услугите, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които имаме сключен договор (напр. доставчици на ИТ, доставчици на софтуерни продукти, доставчици на компютърна поддръжка и др.);
 • Банки, платежни институции и доставчици на платежни услуги, за целите на получаване на плащане или връщане на суми, при определени случаи;
 • Външни консултанти и специалисти, правни кантори, банки, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от Нас, хостинг компании и др.

Как получаваме личните Ви данни?

 • чрез посещение и използване на услугите на Уебсайта;
 • чрез извършване на регистрация;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани съгласно законоустановените срокове. Ние не пазим Ваши данни безсрочно. Ние пазим личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност, като в зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

В случай на обработване на други данни, което се основава на дадено съгласие (напр. маркетинг), личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието.

Предаване на данни, извън рамките на ЕС/ЕИП

Данните Ви не се споделят и прехвърлят извън ЕС/ЕИП.

Какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате?

Вашите права

Вие разполагате с право на информация, достъп и получаване на копие на Вашите лични данни, които се обработват от Нас. Ако вярвате, че информация за Вас, с която Ние разполагаме, е неточна или непълна, можете да заявите редактиране на Вашите лични данни.

 

Вие разполагате с право на коригиране или актуализиране на предоставените от Вас лични данни, както и оттегляне на съгласие.

 

Освен това, Вие имате право:

 • да изискате заличаване/изтриване на Вашите лични данни, когато е отпаднало правното основание за обработването им;
 • да изискате ограничения върху обработването на Вашите лични данни; и/или
 • да оттеглите съгласието си, когато ние обработваме личните Ви данни въз основа на съгласие (без такова оттегляне да засяга законността на обработване, извършено преди оттеглянето);
 • на жалба до надзорния орган – КЗЛД (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или www.cpdp.bg).

 

Ние ще изпълняваме искания, оттегляния или възражения, съгласно изискванията на приложимите правила за защита на лични данни, но тези правила не са абсолютни: те не винаги са приложими и е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто разбиране на Вашето искане.

Когато сте упражнили повторно право на достъп до информация или копие на данните в машинно четлив формат, ние може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи, необходими за предоставянето им.

Как да ги упражните?

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право.

Това може да стане както на хартиен носител, съгласно описаната процедура, така и дигитално чрез посещаване на Вашия клиентски профил в раздел УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ можете да подадете електронно всички права, съгласно описаните в раздела процедури.

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 • По електронен път на следния имейл адрес: [email protected]
 • В централното управление на „ТЕОДОР“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 207191133, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Витоша, ул. Българска легия N 31, ет. 4, ап. 18.

Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

 • Идентификация на лицето – имена и ЕГН;
 • Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
 • Искане – описание на искането.

Ние предоставяме информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок от един месец от получаване на искането.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Ще информираме лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).

Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице съмнения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането. Ние не сме длъжни да отговорим на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали нещо друго изрично.

Актуализиране на политиката защита на личните данни

Настоящата политика може да подлежи на изменение, като последно е актуализирана на 01.04.2024г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат отбелязани надлежно.